wody_deszczowe_baner

Coraz częstsze powodzie ,a także problemy z odtwarzaniem rezerw wód podziemnych i opadaniem poziomu wód gruntowych szczególnie na terenach zabudowanych, powodują zmiany w sposobie zagospodarowania opadów.

Naturalny obieg wód powinien pozostać nienaruszony lub odtworzony.

Retencjonowanie, wykorzystywanie w celach użytkowych, rozsączanie do gleb to nie tylko właściwe sposoby przeciwdziałania „stepowieniu” środowiska i ochrony przeciwpowodziowej ale również źródło znacznych oszczędności.