Przejdź do treści

Wody deszczowe

Coraz częstsze powodzie, a także problemy z odtwarzaniem rezerw wód podziemnych i opadaniem poziomu wód gruntowych szczególnie na terenach zabudowanych, powodują zmiany w sposobie zagospodarowania opadów.
Naturalny obieg wód powinien pozostać nienaruszony lub odtworzony.
Retencjonowanie, wykorzystywanie w celach użytkowych, rozsączanie do gleb to nie tylko właściwe sposoby przeciwdziałania „stepowieniu” środowiska i ochrony przeciwpowodziowej ale również źródło znacznych oszczędności.

Zbiorniki retencyjne